Rekuperator płyt PREMIUM

13 lipca 2023

Nowy globalny trend w oszczędzaniu energii i ochronie środowiska koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu energii. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zużycia energii jest jej odzysk w systemach wentylacyjnych.

Zastosowanie odzysku energii, poza bezkosztowym dla środowiska rozwiązaniem, przynosi również korzyści dla klienta w postaci obniżenia kosztów eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

Przy ocenie efektywności odzysku energii wykorzystywany jest jej procentowy wskaźnik.

Możliwe jest obliczenie odzysku całkowitego, pozornego, suchego i osłoniętego.

Dla każdego z nich możliwe jest określenie wartości przepływów powietrza nawiewanego i wywiewanego.

W ramach jednego urządzenia sprawność zależy w znacznym stopniu od samych parametrów powietrza przed wejściem do wymiennika ciepła i po jego wyjściu z wymiennika ciepła, od stosunku natężenia przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego, a także od prędkości przepływu powietrza przechodzącego przez wymiennik ciepła.

Jak widać z powyższego, mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą parametrów, które możemy wykorzystać do manewrowania wskaźnikami odzysku energii. Dlatego też, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Europejska w swoim rozporządzeniu: "Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1253/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/UEWE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu (ErP2016 - Ecodesign 2016) dla systemów wentylacyjnych" określa wzór i wymagania dotyczące obliczania sprawności odzysku energii. Wzór ten jest zgodny z europejskimi normami sektorowymi EN 13053 i EN 308. Wzór ogranicza się do tak zwanego odzysku suchego przy stałej różnicy temperatur wynoszącej 20°C między temperaturą powietrza w pomieszczeniu a temperaturą powietrza na zewnątrz pomieszczenia, zrównoważonym dodawaniu ciepła wytworzonego i odprowadzonego powietrzem przez linię zasilającą, przy zachowaniu minimalnych wartości sprawności odzysku energii cieplnej, która jest odprowadzana.

Od 1 stycznia 2016 r. wskaźnik ten wynosi 63% dla odzysku ciepła w systemach z przerywaną wymianą ciepła i 67% dla innych systemów, podczas gdy komora mieszania nie jest uważana za system odzysku energii.

VTS, aby ułatwić proces doboru urządzeń spełniających wymagania Ekoprojektu 2016, oferuje opcję PREMIUM dla odzysku energii w rekuperatorach krzyżowych. Wskaźniki sprawności rekuperacji suchej przy zastosowaniu opcji PREMIUM są wyższe niż przy zastosowaniu standardowych rozwiązań w opcji STANDARD o ok. 20 punktów procentowych, tj. o ok. 30-40% i zostały przedstawione poniżej. Przykładowo w centrali wentylacyjnej przy zastosowaniu rozwiązania standardowego sprawność wynosiła 45%, a przy zastosowaniu opcji PREMIUM 67%.

Rozporządzenie WE, oprócz wymogu minimalnej sprawności, kładzie również nacisk na obowiązkowe stosowanie obejść powietrznych w systemach odzysku. Dlatego propozycja VTS została uzupełniona o taki bypass w jednostkach VS 10 - VS 15.

Oprócz wprowadzenia systemów PREMIUM dla rekuperatorów, VTS oferuje integrację komory mieszania w niewykorzystanej przestrzeni bypassu:

1 - zawór obejścia by-pass

2 - zawór mieszający komory mieszania w centralach z rekuperatorem krzyżowym (PM).

Po stronie powietrza wypływającego z budynku, podobnie jak zawór obejściowy, zainstalowany jest zawór mieszający, po otwarciu którego indukowane powietrze wpływa do kanału obejściowego, gdzie następuje mieszanie strumieni powietrza w wymaganym stosunku. Po wymieszaniu strumień powietrza trafia do elementów znajdujących się dalej na trasie przepływu powietrza nawiewanego.

Instalacja komory mieszania, zintegrowanej z nadprądowym wymiennikiem ciepła, prowadzi do znaczących zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzenia i jego konstrukcji.

Analogi jednostek nadprądowego wymiennika ciepła z komorą mieszania

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiennika ciepła podczas odzysku zimna, VTS umożliwia fabryczną instalację takiego rekuperatora z zaworem wiatrowym, który odcina dopływ wiatru do nadprądowego wymiennika ciepła.

3 - zawór powietrza - odcina dopływ powietrza nawiewanego do rekuperatora krzyżowego.

Przeniesienie komory mieszania do strefy bypassu powoduje, że centrale z opcją PREMIUM są w większości krótsze od central z opcją STANDART. Różnica wynosi od 366 do 730 mm w zależności od modelu.

Zastosowanie opcji PREMIUM sprawia, że oferta VTS nie tylko spełnia wymogi Unii Europejskiej, ale również zwiększa konkurencyjność central wentylacyjnych VENTUS.

To może Cię zainteresować